برچسب: خوشبخت بودن، همان تلاش برای بدست آوردن است و من واقعا به این معتقدم، در گفتگو با خانم شکوهی مدیر موفق کارخانه کامپوزیت مونترال