هدهد خوش خبر

مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز که سلیمان گل از باد...

بهار هنوز عمقی ندارد

بهار هنوز عمقی ندارد فقط باد است که سفر می کند از درختی به درختی. آرو / شاعر ژاپنی ترجمه‌: احمد شاملو

ای پیک پی‌خجسته که داری نشان دوست

ای پیک پی‌خجسته که داری نشان دوست با ما مگو بجز سخن دل‌نشان دوست گر دوست بنده را بکُشد یا بپرورد تسلیم از ‌آنِ بنده و، فرمان...

گاهی میان مردُم در ازدحام شهر غیر از ”تو” هرچه هست فراموش می کنم... فریدون مشیری

تو بهاری، نه، بهاران از توست!

تو گل سرخ منی تو گل یاسمنی تو چنان شبنم پاک سحری ؟ نه از آن پاکتری تو بهاری ؟ نه بهاران از توست از تو می گیرد وام هر بهار اینهمه زیبایی...

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

بــر چــهــرهٔ گُل نــســیــمِ نـوروز خـوش اسـت، در صَحــنِ چــمـن رویِ دل‌افـروز خـوش اسـت، از دی کـه گـذشـت هـرچـه گـویی خوش نیست؛ خوش باش و ز دی...