پیام پلیس مونتریال به زبان فارسی دری

به مونتریال خوش آمدید! پیام پلیس مونتریال از زبان "عبدالله عمران" پلیس کانادایی-افغان به هموطنان و همزبانان خود: در موارد ضروری با شماره 911 و در...