فیلم مستند ساخته لادن صحرایی از ونکوور به جشنواره دوسالانه جهانی فیلم و هنر ناشنوایان سیاتل آمریکا راه یافت

0
لادن صحرایی

فیلم مستند لادن صحرایی ساکن ونکوور به جشنواره دوسالانه جهانی فیلم و هنر ناشنوایان سیاتل آمریکا راه یافت.

به گزارش رسانه هدهد کانادا، جشنواره سیاتل آمریکا که ویژه آثار فیلمسازان ناشنوایان و یا آثاری درباره آنان است، در این دوره میزبان دو اثر ایرانی است.

بر همین اساس دو فیلم “پسر ناشنوای دانهام” ساخته لادن صحرایی شهروند کانادایی ایرانی تبار ساکن ونکوور و “سکوت” ساخته مریم پیربند به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارند.

چهارمین جشنواره دوسالانه جهانی فیلم‌ و هنر ناشنوایان سیاتل آمریکا ۳۰ مارس تا اول آوریل برگزار می‌شود. لادن صحرایی اولین فیلمساز ناشنوای کشور ایران می باشد که توانسته به این جشنواره راه یابد.

کمی درباره فیلم “پسر ناشنوای دانهام” که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است:

ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ و ﻣﺎرﮔﺮت ﻓﯽ در ﺳﺎل 1925 از اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﺮز آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ 20 ﻣﺎﯾﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮز ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻨﺠﻤﺸﺎن از اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

 آنها در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در استان ﮐﺒﮏ کانادا اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ. رونالد یازدهمین ﻓﺮزﻧﺪ در ﻣﯿﺎن 12ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرش ﺑﻮد. او در ﺳﻦ ۷ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ  ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﮏﮐﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و در 16 ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺪرش در اداره ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎﮐﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد، در ﻫﻤﺎن دوره ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎﮐﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ. او از ﺑﺎزی ﻫﺎﮐﯽ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ وﯾﻼس (Vilas Industries Ltd) ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﯿﻢُﮐﻮاﻧﺲ وﯾﮑﺲ در ﺳﻄﺢ ﻟﯿﮓ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن به مدت دو ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﯿﻢ وﯾﻼس ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل 1959 از او درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ در تیم ﺑﺮوم ﻣﯽﺳﯿﺴﮏ ﺑﺎﻣﺒﺮزبه ﻋﻨﻮان دﻓﺎع آﺧﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ. ﻣﺮﺑﯽ اش، ﮔﻠﻦ ﺑﺮاون، او را ﺑﺎ ﮔﺎرد ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮد. از روﻧﺎﻟﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﭗ ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﮔﺮﻧﺒﯽ ﮐﺒﮏ (Granby, Que) ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺘﺮآل اﻟﻮﺋﺖ (Montreal Alouettes) دﻋﻮت ﺷﺪ. او در ﺳﺎل 1960  ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﻫﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪه اش، ﭘﮕﯽ ﺑﺮوﮐﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد. آنﻫﺎ در وﻧﮑﻮور ﺑرتیش کلمبیا ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ازدواﺟﺸﺎن را در ﺗﺎرﯾﺦ 26 ژوﺋﻦ 2014 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 220 ﻣﻬﻤﺎن، ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

لادن صحرایی

در همین ارتباط لادن صحرایی به خبرنگار رسانه هدهد کانادا چنین می گوید: من لادن صحرایی اولین فیلمساز ناشنوای کشور ایران می باشم و حدود سه سال و نیم از ایران به کانادا برای هدف و آینده ام آمدم. من شش فیلم کوتاه در ایران ساختم و اولین مستند بلند را در کانادا ساختم به نام “پسر ناشنوای دانهام”. عاشق مستند سازی هستم و خیلی علاقه دارم مخصوصا در حوزه بیوگرافی.

احساس و انگیزه من این است که دوست دارم توانمندی هایم را به همه نشان بدهم. به کارگردانی علاقه دارم و دو فیلم سینمایی با زنده یاد خسرو شکیبایی همکاری داشتم من در زمینه دستیار طراحی صحنه و لباس فعالیت داشتم. آرزوی من این است که فیلمهای بلند بسازم. به امید خدا

لادن صحرایی در ادامه می گویید: من در ایران برای فیلمهای کوتاهم جوایزهای زیادی دریافت کردم و در کانادا نیز فیلم “پسر ناشنوای دانهام” عنوان بهترین مستند جشنواره فیلم ناشنوایان تورنتو را در سال 2017 دریافت کردم و سپس راه یابی به دومین جشنواره فیلم ناشنوایان سیاتل آمریکا. بسیار خوشحالم که فیلم من توانسته به این جشنواره را یابد. می توانم بگوییم که  مشوق اصلی من مادرم است از ایشان خیلی تشکر میکنم و همچنین خواهرعزیزم.

بخش هایی از مصاحبه لادن صحرایی را در سالیان گذشته در شبکه دو ایران می بینید:

مطالب مرتبط توصیه شده:

با وجود تمامی کاستی ها می توان جرقه های آرمان گرایی را دید در مصاحبه با امیر گنجوی

نمایشگاه عکس ایران My Persia در مرکز کامیونیتی هنر مونترال بازگشایی شد

به کانال رسانه هدهد کانادا در تلگرام بپیوندید