همراه با مشاور: ویژگیهای مرحله جوانی و بحران های پیش رو – قسمت هشتم

0
مرحله جوانی و بحران های پیش رو

از آنجا که هر هفته در مورد مسایل و راهکارهای مشاوره ای مربوط به یکی از مراحل رشد روانی انسان که شامل کودکی و نوجوانی، جوانی، میانسالی و سالمندی می باشد به صحبت می نشینیم. این هفته به معرفی مرحله جوانی  می  پردازیم.

تهیه و تنظیم: مرکز مشاوره و روان درمانی سوری در مونترال جهت ارتباط با این مرکز روی اینجا کلیک کنید.

جوانی  

جوانی دوره ای پر اوج و بی بازگشت است، دوره ای که در آن امیدواری ، جستجو گری ، حق طلبی، عاطفه مندی و اتکا به خود با خصلت هایی چون کم آگاهی ، شتاب ، خود شیفتگی ، بی تجربگی پیوند می خورد.

در باره محدوده سنی جوانی در بین مشاوران و روانشناسان دیدگاههای مختلفی وجود دارد  ، برای تعیین دامنه سنی جوانی رویکرد های متفاوتی مد نظر قرار می گیرد، برای مثال از نظر رویکرد حقوقی جوان کسی است که دوران خردسالی را گذرانده و بلوغ جسمانی را طی کرده، حق تسلط بر اموال، حق ازدواج و طلاق ، حق انتخاب شغل و رشته دانشگاهی و  غیره  را دارد.

از نظر رویکرد جامعه شناسی ، جوانی یک فرایند و سازه اجتماعی است که با وقایع هنجاری مانند ازدواج ، فرزند آوری ، اشتغال تعریف می شود. به طور کلی جوانی به زمانی میان نوجوانی  و میانسالی در زندگی هر فرد گفته می شود و طیف سنی 20 تا 40 سال را به طور تقریبی در بر می گیرد .

ویژگیهای مرحله جوانی

هر مرحله از طول دوره زندگی انسان دارای ویژگیهای زیستی و روانی می باشد که نیاز به جهت دادن ، اصلاح و پالایش دارد که  در مرحله جوانی بیشتر به چشم می خورد. این ویژگیها عبارتند از :

یک: جوان خود اتکا و استقلال طلب است

دو: جوان برتری جو و رقابت طلب است

سه: جوان کم تجربه ، شتاب کار و ناهوشیار است

چهار: جوان حق پذیر است اما حق خود را نمی داند

پنج: جوان پرخاشگر است

شش: جوان احساس خلا می کند

هفت: جوان با بحران مواجه است

در مورد آخری برخی بحرانهایی که جوان با آن مواجه است عبارتند از :

الف. بحران هویت :

 بحران هویت یا کیستی شناختی،  عمده ترین بحران جوان محسوب می شود، اگر چه از دوره نوجوانی با آن در گیر بوده ولی برای تثبیت شخصیت خود نیاز به حل این بحران دارد. پس دوره جوانی دوره انتقال به سوی ثبات شخصیت  است . عوامل مختلفی از جمله ، عوامل موروثی، محیطی ، تربیتی و فرهنگی ، ارزشهای اجتماعی، شرایط خانوادگی و الگوها در تثبیت شخصیت نقش دارد.

بازشناسی هر یک از عوامل یادشده و شناسایی میزان تاثیر و کارایی هر کدام در تکوین شخصیت و مواجهه منطقی با جنبه های منفی هر عامل  می تواند به شکل پذیری بهتر شخصیت منجر گردد.

ب. بحران روابط اجتماعی:

در این  دوره جوان با تردید های زیادی در تعامالات اجتماعی سرو کار دارد، تلاش برای یافتن گروه همگون ، آرمان گرایی در دوست یابی ، انزوا و گوشه گیری از جمع،  بحران روابط اجتماعی جوان را گزارش می دهد.

ج. بحران خانواده :

احساس ترد از سوی خانواده ، تعارض بین خواست جوان و خانواده ، گریز از خانه و خیابان گردی، آرزوی زندگی در خانواده ای متفاوت ، پرخاش مداوم نشانه هایی از بحران خانواده را نمایش می دهد.

 د. بحران جنسی:

جوان به دلیل شرایط جسمی و نیازهای ویژه در این زمینه نیز دچار بحران می شود. درک موقعیت جوان و فرهنگ سازی برای گذر از این بحران و نگاه واقع بینانه نه مصلحت جویانه در حل این آن می تواند به عنوان راهکاری مهم مطرح شود .

ر: بحران کار :

بحران کار بخصوص در جوامعی که جوان اکثریت جامعه را تشکیل می دهد مشهود تر است خاصه در کشورهایی که از یک سو جوان به مدارج عالی تحصیلی می رسد و از سوی دیگر بدلیل عدم هماهنگی دانش و صنعت با نهاد آموزش و پرورش/ عالی ، کار مناسب یافت نمی شود.

در این هفته سعی  شد به معرفی مختصر مرحله جوانی اشاره شود، در هفته های بعد به ارایه راهکارهای مشاوره ای در مواجهه با هر یک از بحرانهای فوق می پردازیم .

مطالب مرتبط توصیه شده:

همراه با مشاور: نوجوانی و تغییرات شناختی – اخلاقی – شناختی – قسمت هفتم

همراه با مشاور: مرحله بین تولد تا یک سالگی – قسمت ششم

همراه با مشاور: بهداشت روانی بعد از زایمان – قسمت پنجم

همراه با مشاور: بهداشت جسمی و روانی سه ماهه آخر بارداری – قسمت چهارم

همراه با مشاور: بهداشت جسمی و روانی سه ماه دوم بارداری – قسمت سوم

بهداشت جسمی و روانی سه ماه اول بارداری – قسمت دوم 

دانستنیهای قبل از بارداری – قسمت یک

بخش روانشناسی در رسانه هدهد کانادا

بخش روابط عاطفی در رسانه هدهد کانادا

ویراستار مطلب: آرین