بخش با حقوقدانان رسانه هدهد کانادا – کارشناس و وکیل دادگستری ایران، ارث در ایران و انحصار وراثت

265
قوانین حقوقی ایران و کانادا -

آشنایی با قوانین حقوقی ایران و کانادا برای ایرانیان کانادا از اهیمت ویژه ای برخوردار است و در دو قسمت پیشین به این مسائل به خوبی پرداخته ایم و شما با بخش حقوقدانان رسانه هدهد کانادا با قوانین حقوقی ایران و کانادا آشنا می شوید ، رسانه هدهد پاسخگوی نیاز تمامی مخاطبین خود از جمله جامعه فارسی زبان کانادا است. سوالات زیادی در ارتباط با قوانین حقوقی ایران پرسیده می شود که به توضیحات آن می پردازیم.

برخی از ایرانیان مقیم كانادا كه بعضا مورث خود را ازدست داده اند واموالى ازآنان بجای مانده است سوال می كنند كه اموال مذكور چگونه قابل استیفاء است وبرای حصول نتیجه چه مراحلی راطی نماید تا به حقوق از دست رفته خود برسند.

مشاورحقوقی چنین پاسخ می دهد:

چنانچه اشخاص در زمان حیات خود از اموال خود اعراض ننموده باشند ومالك قانونی اموال محسوب گردند وفق قانون آیین دادرسى مدنى شخص یااشخاص ذینفع مى توانند نسبت به اخذ گواهى انحصار وراثت اقدام نماىند تا بدینوسیله وراث قانونى متوفى تمییز وتشخیص داده شود و با جرى تشریفات قانونى آن ،ورثه قانونى به كسب حقوق قلنونى خود نایل گردد.

انحصار وراثت چیست؟

در بیان ساده انحصار وراثت معلوم نمودن تعداد ورثه متوفى حین الفوت است كه توسط مرجع قانونى پس از فوت شخص معین مى گردد ومعلوم مى شود كه چه كسانى از فوت متوفى ارث می برند ودر واقع ورثه  قانونى اوچه كسانى هستند .

ارث از حقوق مالی اشخاص است كه به موجب آن قانون سهم وارث راتعیین واعلام مى كند ومرجع رسیدگى كننده به این امر شوراى حل اختلاف دادگسترى محل اقامت متوفى است كه اشخاص  حقوق قانونى خود رادراین مرجع به اثبات مى رسانندورسیدگى به موضوع انحصاروراثت منجر به صدورگواهى تصدیق انحصار وراثت مى گرددوبه وراث حین الفوت اعلام مى گردد،یعنى به موجب مدارك ارائه شده وراث سهم الارث هر یك از ورثه ازتركه متوفى تعیین مى گردد.

لازم به ذكر است كه پس ازفوت شخص،فوت متوفى(میت) توسط اداره ثبت احوال در سیستم رایانه ثبت مى گردد وشناسنامه متوفى باطل وگواهى فوت صادر مى گردد كه بافوت آثارحقوقى بر اموال وى به طور قهرى انتقال مى یابد لذا ضرورت دارد كه وراث وسهم الارث هریك در دادگاه به اثبات رسد ودادگاه مربوطه گواهى انحصار وراثت صادر نماید.

على ایحال با توجه به اینكه ممكن است هر یك از وراث در شهر یا كشور هاى مختلف اشتغال به تحصیل و كار وسكونت داشته باشند ومراجعه آنان را به مرجع ذیربط با مشكل مواجه گرداند انتخاب وكیل دعاوى، شخص یا اشخاص مذكور را سریعتر به حقوق قانونى خود دلالت مى دهد، زیرا پرونده در اختیار وكیل از سرعت بیشترى برخورداربوده و نیاز به حضور وراث در مراجع رسمى نخواهد داشت و وكیل مى تواند نسبت به معرفى اموال وتعیین میزان سهم الارث هر یك از وراث از ماترك اقدام نماید وحتى همسر متوفى در اخذ ثمنیه اعیانى ومهریه خود وهمچنین عروس متوفى در اخذ مهریه خود و توقیف سهم الارث همسر خود جهت اخذ گواهى حصر وراثت مراجعه نماید.

مجدد خدمت مخاطبین محترم هدهد عرض می شود که بخش حقوقدانان رسانه هدهد فعالیت خود را آغاز کرده است برای بیان سئوالات خود درباره قوانین حقوقی ایران و کانادا با ایمیل [email protected] در ارتباط باشید، همچنین رسانه هدهد بنا به درخواست شما امکان هماهنگی جلسات حضوری را با بخش حقوقدانان خود در شهر مونترال فراهم آورده است، حقوقدانان این رسانه همگی عضو کانون وکلای ایران، استان کبک کانادا و فدرال می باشند.

بخش حقوقدانان رسانه هدهد در اینجا دنبال کنید.