تغییر معیارها و امتیازبندی های مهاجرت به کبک برای سال 2017

1832

شرکت RSM Capital – در تاریخ هشتم مارس وزیر مهاجرت کبک اعلام کرد که معیارهای انتخاب و پذیرش افراد برای مهاجرت به کبک تعییر کرده است. این اولین باری نیست که چنین تغییراتی در سیستم مهاجرتی کبک پیش آمده است بعنوان مثال سال 2015 نیز شاهد چنین تغییراتی در ساختار نظام مهاجرتی کبک بوده ایم ولی این بار این تغییرات چندین جنبه ی متفاوت از مشخصات متقاضیان را تحت تاثیر خود قرار میدهد. بررسی و ارزیابی دوره ی تحصیلی متقاضی، همچنین تطبیق و ارزیابی دروس گذرانده شده از جمله این تغییرات هستند. برای دانستن این امر و مقایسه ی تغییرات بایستی نگاهی ویژه ای به جدولهای زیر داشته باشیم :

در ارتباط با فهرست و لیست امتیاز بندی رشته ها و حوزه های آموزشی گوناگون، به دلیل تغییرات زیاد در امتیاز بندی رشته های مختلف، توصیه میشود با دقت موارد تغییر یافته که در هشتم مارس اعلام شده است را مطالعه و بررسی فرمایید. برای داشتن امکان مقایسه لینک امتیاز بندی قبل از تغییرات نیز در زیر ارائه میگردد .

جدول و لیست جدید امتیازبندی مهاجرت کبک ( از تاریخ هشتم مارس ۲۰۱۷ )

Nouvelle liste des domaines de formation en vigueur à partir du 2017

جدول و لیست پییشین امتیاز بندی مهاجرت کبک سال ۲۰۱۵

Précédente liste datant de 2015 et valable avant le 8 mars 2017

به یقین تعداد کثیری از متقاضیان نسبت به این تغییرات مخصوصا نسبت به عطف به ماسبق شدن آن واکنش نشان خواهند داد.

این بدین معنی که این قانون در مورد تمامی کسانی که تا قبل از تاریخ هشتم مارس ۲۰۱۷، پرونده مهاجرتی شان مورد بررسی قرار نگرفته است نیز به اجرا در خواهد آمد.

منبع