تاریخچه رشته قایقرانی، بخش دوم

79
کایاک

محمود عبدالهی – در قسمت ابتدایی این مقاله به معرفی و تاریخچه رشته ورزشی قایقرانی پرداختیم. در این قسمت به معرفی شاخه های مختلف در این رشته می پردازیم:

روئینگ

روئینگ یکی ازقدیمی ترین ورزشهایی است که درالمپیک برگزارشده وهم اکنون بعد از دومیدانی بیشترین شرکت کننده رادرالمپیک دارد. مشخصه ویژه این رشته ازقایقرانی که سبب تفاوت آن با بقیه رشته هامیشود، نشیمنگاه متحرک وجهت حرکت برعکس روئینگ میباشد. بدین معناکه پاروزنان هنگام پاروزنی پشت سرخود را نمی بینند که گاهی توسط شخصی که سکاندار نامیده میشود و روبروی ورزشکاران مینشیند مسیر حرکت کنترل میشود.

مسابقات بین المللی روئینگ به صورت جهانی و قاره ای در رده های سنی بزرگسالان در 25 ماده، زیر 23 سال در 21 ماده و جوانان 13 ماده برگزارمیشود. همچنین دربازیهای المپیک روئینگ در 14 ماده انجام میشود.

 

آبهای آرام – کانوئینگ

کانوئینگ ورزشی تکنیکی است که شامل حرکات موزون متقارن ( کایاک) یا نامتقارن (کانو) است. قایق کایاک باپاروی دوکفه، در حالی که قایقران دروضعیت نشسته قراردارد، هدایت میشود. قایقرانان قایق هایک انوی کانادایی نیز با پاروهای تک کفه و در وضعیت زانوزده قایقهای خود را به جلو سوق میدهند. پاروها تحت هیچ شرایطی بر روی قایق ها متصل نمیشوند.

قایق کایاک قایقهایی سبک، باریک ونامتعادل، همراه بافضایی کوچک برای نشستن هستند.

کایاک یک نفرۀ مسابقاتی، حداکثر 520 سانتیمترطول دارد و حداقل وزن کایاک یکنفره 12 کیلوگرم است.

قایقهای کایاک دونفرۀ حداکثر 650 سانتیمترطول دارند. این نوع قایق ها به لحاظ شکل وبخشها، شبیه به کایاک یکنفره اند. فاصله بین دو قایقران تقریباً 150 سانتیمتراست. حداقل وزن کایاک دونفره 18 کیلوگرم است.

قایقهای کایاک چهارنفره 1100 سانتیمتر طول دارد. انعطاف پذیری بیشتراین قایقها سبب میشود که حالت موازی شکل به خودبگیرند و بیشتر در آب فرو روند. بنابراین، افزایش موج سبب مقاومت بیشتر و سرعت پایینتر آنها می شود. به طورکلی، قایق های کایاک چهارنفره 30kg وزن دارند.

 

کانوپولو

رشته ورزشی كانوپولودریك محوطه سی وپنج دربیست وسه متربادروازههای 5/1 در 1 متركه ازسطح آب به میزان دومترفاصله دارند، بازی میشود.

مدت زمان بازی این رشته، دو وقت ده دقیقه ای است كه البته میتواند ازسوی داورمسابقه، به دلیل وقت استراحت (Time Out) متوقف گردد. ازاین رشته به عنوان هندبال یا بسکتبال درآب نیز نام میبرند. بازیكنان هردوتیم تلاش خواهند نمود تا ازطریق دست و یا هل دادن توپ ازطریق پارو، مالكیت توپ را نصیب خودنمایند. تیم حریف نیزمجاز است تا بازیكن رادرآب هل داده ویا به بازیكن درموقعیت گل، حمله کند.

نوجوانانی که ازنیم تنه بلند،دستان کشیده، کفدست وپنجه بزرگ، عضلات ورزیده وهوش وذکاوت برخوردارند دارای شاخصه های مناسبی برای رشته ورزشی کانوپولو می باشند. بهترین سن برای شروع کانوپولو از 14 تا 18 سال میباشد.

قایقهای استاندارد کانوپولو حداکثر 3 مترطول وحداقل kg7 وزن دارند. مهم ترین مسابقات بین المللی رشته کانوپولو، مسابقات قهرمانی جهان و قهرمانی قاره ای در رده های سنی جوانا ن بزرگسالان برای مردان و زنان است.

 

آبهای خروشان واسلالوم

مبارزه سنگین وقدرتمندانه ورزشکاران بایکی ازموانع طبیعی وپر خطر در محیطی کاملا طبیعی و آموختن و بکارگیری تکنیکهای جالب ودیدنی برای این مبارزه و ایجاد شجاعت باعث می شود که این رشته برای ورزشکاران انگیزه مضاعف وبرای تماشاچیان دیدنی ولذت بخش باشد.

قایقرانی آبهای خروشان مقدمه کسب مهارت برای اسلالوم می باشد چراکه قایقرانی در آبهای خروشان عبور از امواج رودخانه ها به صورت انتخاب مسیرآزاد و مستقیم وبسیار راحتتر است. اما دراسلالوم باید با کسب مهارت بالا و اجرای تکنیکهای پیشرفته ازبین دروازه هایی که درمسیر رودخانه ویا پیست مسابقات تعبیه شده است عبورکرد، مضاف بر اینکه یک سوم دروازه های تعبیه شده هم میبایست برخلاف جریان آب ازبین آنها عبور کرد.

قایق کایاک یکنفره 3.50 مترطولو 60 سانتیمترعرض دارد وحداقل باید 9 کیلوگرم وزن داشته باشد. قایق کانونیز 3.50 مترطول و 65 سانتیمتر عرض وحداقل 10 کیلوگرم وزن دارد. طول قایق کانو دونفره 4.10 متروعرض آن 75 سانتیمترمیباشدو 15 کیلوگرم حداقل وزن استاندارد آن است.

قایق مسابقات اسلالوم درمسیرهای 250 و 600 متری درموادکایاک یکنفره،کانویکنفره وکانودونفره برای مردان وزنان برگزارمیشود. مواد المپیکی اسلالوم کایاک یکنفره برای مردان وزنان وکانویک نفرهودونفره برای مردان میباشد.

مسابقات آبهای خروشان نیزدردوقسمت رشته کلاسیک ورشته سرعت وجودداردکه رشته سرعت دردومسافت 400 و 800 مترانجام میشود وهمچنین ورزشکاردررشته یک لاسیک میبایست حداکثرمسافت رادرزمان کمتراز 30 دقیقه بپیمایند. این رقابتهانیزدرماده کایاک یکنفره برای زنان ومردان وکانویک نفره وکانودونفره فقط برای مردان برگزارمیشود.

آموزش اسلالوم رااز 8 تا 16 سالگی میتوان آغازکرد. این رشته به شجاعت،هوش،داشتن تارهای عضلانی FT نیازدارد.

بادبانی

ورزش بادبانی قدمتی به سابقه قایقرانی،کشتیرانی وتاریخ تمدن بشردارد. سه عامل اصلی دربادبانی موج،بادوقایق است وهوشیاری ودرك درست ازاین سه عامل شرط مهم موفقیت است.

قایق بادبانی قایقی است كه عمدتاً با نیروی بادحركت میكند و بادبان سطحی است كه برای استفاده ازنیروی پیشرانش باد به كار میرود.