برای اولین بار در تاریخ، تصویر زنی سیاه پوست بر روی اسکناس های رایج کانادا چاپ خواهد شد

1010
دزموند

آزاده شریفی آذر – قرار است در سال 2018 به جای تصویر سر جان مک دونالد،تصویر ویولا دزموند بر روی وجه رایج کانادا قرار گیرد. بانو ویولا دزموند، تاجر سیاه پوست موفقی بود که شهرتش به واسطه نشستن وی بر روی صندلیهای مخصوص به سفید پوستان در سالن تاتر (در سال 1946) و به دنبال آن دستگیر شدن وی و در نهایت پیروزی او در دادگاه علیه این اقدام میباشد.

اما در این میان خانم سپتمبر اندرسون ژورنالیست عقیده دیگری دارد؛ وی معتقد است این که تصویر دزموند را بر روی پول کانادا قرار دهند تنها به افسانه تساوی نژادی این کشور تداوم میبخشد در حالی که واقعیت چنین نیست. وی علی رغم این که معتقد است دزموند سزاوار قدردانی هست ، اما در عین حال معتقد است قرار دادن تصویر این مبارز تبعیض نژادی بر روی اسکناس کاری بس اشتباه است. او دلایل خود را اینگونه بیان میکند:

  1. سیاه پوستان بالاترین تعداد زندانیان را در زندانهای فدرال به خود اختصاص داده اند.
  2. در کابینه ما که دارای بالاترین کرسی قدرت در کشور میباشد، جای وزرای زن سیاه پوست خالی است.
  3. در مقابل دوازده درصد از خانوارهای سفیدپوست کانادایی که از سو تغذیه رنج میبرند بیست و شش درصد سیاه پوستان کانادایی دچار این مشکل هستند.

بنا به گفته های اندرسون، استفاده از تصویر دزموند برروی اسکناس تنها تاکیدی دوباره است بر افسانه شایسته سالاری در این کشور، که خود پوششی است بر واقعیت اصلی. اندرسون اعتقاد دارد آنچه که سیاه پوستان کانادا نیاز دارند، تغییرات بنیادین است و نه توکنیزم (tokenism) قراردادن تصویر یک سیاه پوست بر روی اسکناس.

منبع:

Canada doesn’t deserve a black woman on its money

Viola Desmond will soon appear on our $10 bills. In 1946, the successful black entrepreneur refused to leave the whites-only section in a movie theatre. But to Septembre Anderson, putting Desmond on our money perpetuates the myth that Canada is closer to racial equity than it actually is.