کاهش میزان فرصتهای شغلی در کانادا در سه ماه نخست سال 2016

238
فرصتهای شغلی

بر اساس اطلاعات منتشره توسط آژانس ملی آمار کانادا، میزان فرصتهای شغلی بدون تصدی در کانادا در سه ماهه نخست سال 2016 نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.9 درصد کاهش یافته و ازحدود 387000 مورد به 328100 مورد رسید.

آهنگ نرخ کاهش در ایالت آلبرتا که مرکز تولید نفت از ماسه های نفتی است به دلیل کاهش جذب نیرو بیش از دیگر ایالتها بود و از 3.5  درصد به 1.9 درصد رسید. ایالت ساسکاچوان در مرتبه دوم قرار گرفت و نرخ مذکور از 3 درصد به 2 درصد کاهش یافت.

در سطح ملی، بیشترین میزان فرصتهای شغلی بدون تصدی مربوط به بخشهای هنر، بازی و سرگرمی و خلاقیت بود که نرخ کاهشی 3.9 درصدی را تجربه کرد. نرخ کاهشی مذکور در بخش کشاورزی و جنگلداری به میزان 3.8 درصد و در بخش معدن و استخراج نفت و گاز به میزان 7. درصد بود.

ترجمه و ارسال همکار هدهد: آقای محمد گنجی

منبع:

Canada job vacancy rate declines in first quarter

The Canadian job vacancy rate declined in the first quarter of 2016 compared to the year before, with the largest decreases coming from the oil-hit provinces of Alberta and Saskatchewan, data from Statistics Canada showed on Thursday.