کاش می دانستی …

122

کاش میدانستی
که هنوزم به دلم هست ترا
حرمتی هست ترا
تو بگو بی احساس
مهربانی به دلت محض خدا هست ترا
توی این بی کسی ام فکر غمم هست ترا

کاش میدانستم
که هنوزم به دلت نیست مرا
گوشه چشمی ز وفا جانب تو نیست مرا
فرصتی نیست مرا
تا بگویم ای کاش
اندکی زودتر از رفتن من دریابی
کودک خسته احساس مرا

سروده: مهدی نظری