گزارش تصویری روز ملی کبک، 24 ژوئن 2016

856

دانتاون شهر مونتریال، تصاویر ارسالی از مهدی