پیام پلیس مونتریال به زبان پارسی

253

به مونتریال خوش آمدید!

پیام پلیس مونتریال از زبان ناصر خدایاری پلیس کانادایی-ایرانی به هموطنان و همزبانان خود:

در موارد ضروری با شماره 911 و در موارد غیرضروری با شماره 5142802222 تماس بگیرید.

 

منبع: http://www.spvm.qc.ca/en/Pages/International/Persan