پیام پلیس مونتریال به زبان فارسی دری

100

به مونتریال خوش آمدید!

پیام پلیس مونتریال از زبان “عبدالله عمران” پلیس کانادایی-افغان به هموطنان و همزبانان خود:

در موارد ضروری با شماره 911 و در موارد غیرضروری با شماره 5142802222 تماس بگیرید.

 

منبع: http://www.spvm.qc.ca/en/Pages/International/Dari