نگاهی نو: نقش پدر در زندگی فرزندان

79

اغلب مطالعات تربیتی وروانشناسی معاصر بر نقش اصلی پدر در زندگی کودک تاکید دارند . نبود نقش پدر باعث ایجاد خطر می شود و تاثیر منفی بر شخصیت کودک دارد . غیاب نقش پدر در تربیت کودکش باعث به وجود آمدن کودکی می شود که یا به شدت به دیگران اعتماد دارد یا بسیار زورگو است . برای آن که پدر نقش خود را در زندگی فرزندانش تقویت کند . کارشناسان تربیتی و روانشناسی این موارد را پیشنهاد می کنند :

الف . زمانی را برای فرزندت اختصاص بده . کارشناسان پیشنهاد می دهند که وقتی روزانه برای برای ارتباط با فرزندت قرار بده واین را به یاد داشته باش که وجود تو به رشد روانی فرزندت کمک می کند .

ب) دوست و شنونده ای خوب برای فرزندت باش . برای فرزندت بسیار مهم است که احساس کند که تو دوست صمیمی او هستی . و تو برای شنیدن افکار و مشکلاتش اهمیت قائل هستی .هرچند که این افکار برای دیگران ساده و بی ارزش باشد .

ج) الگوی شایسته ای باش ، فرزند به پدر به دید یک سرمشق و الگوی والا در زندگی می نگرد . و بسیار مهم است که تو به اندازه ی مسؤلیت خود باشی .

د) بین نقش های تربیتی خود تعادل ایجاد کن . باید به این امر واقف باشی که نقش تو منحصر به پشتیبانی معنوی تنها یا مادی تنها نیست . باید تا جایی که بتوانی آنها را با هم انجام دهی . این کار برای رشد روانی فرزندت بسیار مهم و ضروری است .

ه) غذا را با خانواده بخور . شاید به نظر بسیاری از مردم این کار بسیار ساده ای است اما در زندگی فرزندت تاثیر می گذارد . حتما این کار را در بین اولویت های روزانه ی خود قرار بده حتی اگر یک وعده در روز باشد