نگاهی نو: هفت تمرين براي افزايش اعتماد به نفس

710

1ـ هميشه در رديف هاي جلو بنشينيد.

2ـ نگاه كردن به چشمان ديگران را تمرين كنيد.
عدم نگاه به ديگران 2معنا دارد:
نخست: احساس گناه در برابر او
دوم:احساس ضعف وناتواني در برابر او

3ـ سرعت راه رفتنتان را 25%تندتر كنيد.حركات بدن نتيجه واكنش ذهن است. آدمهاي با اعتماد به نفس راه رفتنشان كمي شبيه به دويدن است,انگار به جاي مهمي مي روند و يا كار مهمي دارند. اين تكنيك را بكار ببريدتا نگرش محيط خارجي نسبت به شما تغيير كند.
4 ـ بلند و جدي حرف بزنيد.
5ـ هنگام دست دادن جدي باشيد.
6ـ در جمع نظر بدهيد.
7ـ خندان باشيد.لبخند شما بهترين دارو براي كمبود اعتماد به نفس است.

توصيه هاي ديگر:
1ـ سعي كنيد هميشه بهترين لباسها را بپوشيد.
2ـ در هر مكالمه تلفني خود را معرفي كنيد.
3ـ در برابر هر كاري كه برايتان انجام مي دهند لفظ متشكرم را بكار ببريد.
4ـ مقتدرانه,افراشته و با گامهاي بلند و تند راه برويد.
5ـ هيچگاه خود را با ديگران مقايسه نكنيد.
6ـ هميشه با زبان مثبت با ديگران هم صحبت شويد.