نموداری برای ضربه آرنج آقای نخست وزیر!

814

ماجرای ضربه تصادفی آرنج جاستین ترودو در مجلس عوام کانادا هنوز ادامه دارد.

شوخی یا جدی، نشنال پست کانادا با انتشار یک نمودار (دیاگرام) مشابه آنچه در مسابقات ورزشی ترسیم میشود، این حادثه را گام به گام توضیح میدهد.

elbowgate-diagram

به عقیده آنها، آقای ترودو در این حادثه مقصر بوده است!

منبع: نشنال پست