زنان آلبرتایی برای همدردی با تراژدی مکموری، بدن خود را خالکوبی کردند

295