17 می روز جهانی مبارزه با هموفوبیا وعدم پذیرش تنوع جنسیتی

155

امروز 17 می روز جهانی مقابله با ستیز علیه تنوع جنسی و جنسیتی است. این روز به مناسبت تصمیم تاریخی سازمان سلامت جهانی (WHO) در حذف همجنس گرایی از لیست بیماری های روانی نامگذاری شده است.

IDHOT یا International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کانادا جشن گرفته میشود.