صبح روز چهارشنبه 11 می پلیس مونترال در یک اقدام مشترک اعضای یک باند مافیای مواد مخدر را دستگیر کرد

569

به نقل از CTV- پانزده نفر در ارتباط با مافیای ایتالیایی کوکائین متهم شده اند.

(Royal Canadian Mounted Police (RCMPمی گوید: بر طبق همکاری مشترک پلیس آمریکا و کانادا 220 کیلوگرم کوکائین به ارزش 2 میلیون دلار که قرار بود از مرزهای آمریکا وارد کانادا شود در این ارتباط کشف گردید.

در این رابطه 13 نفر تابحال بازداشت شده اند و نفر چهاردهم هنوز تحت تعقیب پلیس قرارداد و همچنین نفر پانزدهم در حال حاضر در کشور ایتالیا ساکن است.

پیشتر این شبکه قاچاق مافیا در مجموع 1.4 تن مواد مخدر را به کانادا وارد کرده است.

پلیس محلی کبک ، مونترال ، لاوال ، Canada Border Services Agency (آژانس خدمات مرزی کانادا) و Canada Revenue Agency (آژانس نظارت بر درآمد کاندا) در شناسایی و دستگیری این باند مافیایی مشارکت داشتند.