جولیا کنت کانادایی شما را به سفری کوتاه دعوت می کند

166

او می گوید  به دنبال جستجوی مفهوم رنج و ناسازگاری چه در انسان و مباحث هستی شناسانه ی خود و چه در طبیعت و مسائلی که انسان در آن هیچ دخالت و سلاحی ندارد می گردد.

باهم گوش می کنیم به Cello نوازی این هنرمند تجربه گرای. او در آلبوم Asperities (رنج ها/تلخی ها) با استفاده از ساز ویولن سل و المان های الکترونیکی  دست به خلق فضای تیره و تاری میزند تا به مفهوم واقعی مباحث خود نزدیک شود.

قطعه ای که باهم می شنویم Flag of No Country نام دارد.

منبع پاپمترز