روز ورزش و فعالیت های فیزیکی در کبک

88

روز 5 می هر سال روز آغازجشنواره ورزش و فعالیت برای شهروندان کبکی است. هر ساله و در این روز این جشنواره 10 روزه با حمایت دولت کبک برای تشویق مردم به داشتن فعالیت های بیشتر بدنی در روز برگزار میشود. دولت کبک از همه خواسته به هرشکل و گونه! که میتوانند به نوعی خود را مشغول فعالیت هایی مانند دوچرخه سواری، پیاده روی، اسکیت، رقص کنند.

این رویداد همه ساله توسط شهرداری های هر شهر برگذار میشود.

اطلاعات بیشتر را در اینجا مشاهده کنید.