طرب نامه اثری از استاد بهرام بیضایی

293گزارشی از نمایش طرب نامه به کارگردانی استاد بهرام بیضایی تهیه شده در بی بی سی فارسی