بهار هنوز عمقی ندارد

432

بهار هنوز عمقی ندارد
فقط باد است که سفر می کند
از درختی به درختی.

آرو / شاعر ژاپنی
ترجمه‌: احمد شاملو