ای پیک پی‌خجسته که داری نشان دوست

69

ای پیک پی‌خجسته که داری نشان دوست
با ما مگو بجز سخن دل‌نشان دوست
گر دوست بنده را بکُشد یا بپرورد
تسلیم از ‌آنِ بنده و، فرمان از ‌آنِ دوست

سعدی