ای پیک پی‌خجسته که داری نشان دوست

54ای پیک پی‌خجسته که داری نشان دوست
با ما مگو بجز سخن دل‌نشان دوست
گر دوست بنده را بکُشد یا بپرورد
تسلیم از ‌آنِ بنده و، فرمان از ‌آنِ دوست

سعدی