40

گاهی میان مردُم
در ازدحام شهر
غیر از ”تو” هرچه هست
فراموش می کنم…

فریدون مشیری