گزارش ویدیویی سفارت مجازی تهران از مراسم بزرگداشت نوروز در کاخ سفید

51