بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

72

بــر چــهــرهٔ گُل نــســیــمِ نـوروز خـوش اسـت،
در صَحــنِ چــمـن رویِ دل‌افـروز خـوش اسـت،
از دی کـه گـذشـت هـرچـه گـویی خوش نیست؛
خوش باش و ز دی مگو، که امروز خوش است.

دانشمند و فیلسوف بزرگ عمرخیام