بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

66بــر چــهــرهٔ گُل نــســیــمِ نـوروز خـوش اسـت،
در صَحــنِ چــمـن رویِ دل‌افـروز خـوش اسـت،
از دی کـه گـذشـت هـرچـه گـویی خوش نیست؛
خوش باش و ز دی مگو، که امروز خوش است.

دانشمند و فیلسوف بزرگ عمرخیام