شوخی های جان اولویر با طرح احمقانه دیوار ترامپ

124شوخی های جان اولویر در برنامه last week Tonight در مورد طرح احمقانه دونالد ترامپ در مورد ساخت دیوار بین امریکا و همسایه های جنوبی و شمالی (مکزیک و کانادا). طرحی که ممکن است شوخی شوخی جدی شود!