شوخی های جان اولویر با طرح احمقانه دیوار ترامپ

142

شوخی های جان اولویر در برنامه last week Tonight در مورد طرح احمقانه دونالد ترامپ در مورد ساخت دیوار بین امریکا و همسایه های جنوبی و شمالی (مکزیک و کانادا). طرحی که ممکن است شوخی شوخی جدی شود!