نقشه زبان ها ی ساکنان مونتریال

236

نقشه پراکنش منطقه ای زبان هایی که جز انگلیسی و فرانسه در مونتریال صحبت میشوند. در این نقشه با توجه به بیشترین تراکم جمعیتی برای هر منطقه تنها یک زبان لحاظ شده است.
توجه کنید به یکپارچگی معنادار رنگ زرد و سبز(حتی نسبت به رنگ قرمز) و دو منطقه کوچکی که در دو سوی رود بزرگ به فارسی اختصاص داده شده اند. البته به نظر میرسد در چند سال اخیر این نقشه در مناطق بخصوصی تغییرات عمده ای داشته است.

منبع: StatisticCanada در سال 2011.